Ποιοί είμαστε

innoland logo

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ (πρώην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΕΠΕ) με διακριτικό τίτλο INNO-LAN-D,  ειδικεύεται στο σχεδιασμό, στην τεκμηρίωση και στη χάραξη αναπτυξιακών και επιχειρηματικών στρατηγικών, στην υποστήριξη διατύπωσης στρατηγικής και αποφάσεων (DSS), στην αναδιοργάνωση οργανισμών και διαδικασιών (BPR), στην εκπόνηση και διαχείριση Τοπικών Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και στην υποστήριξη δικτυώσεων και συνεργασιών κάθε μορφής.

Διαθέτει ειδική τεχνογνωσία στην προετοιμασία,  ωρίμανση, διαχειριση και τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων, με έμφαση στις απαιτήσεις διαχείρισης του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής  και του ΕΣΠΑ.
Δραστηριοποιείται στην υποστήριξη Υπουργείων και Φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης, σε ζητήματα αναπτυξιακού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας,  ωρίμανσης και παρακολούθησης έργων, υποστήριξης της  εσωτερικής τους οργάνωσης και, πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δικαιούχων του ΕΣΠΑ, είτε μέσω των Οδηγιών του ΥΠΟΙΑΝ, είτε και μέσω του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων (ΕΛΟΤ 1429).
Για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αναπτύσσει εκ του σύνεγγυς συνεργασίες και συστήματα επικοινωνίας, με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη-χρήστη των υπηρεσιών της και το κτίσιμο αμοιβαία επικοδομητικών σχέσεων με τα στελέχη των πελατών της.
Η INNO-LAN-D είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και είναι μέλος του Ε.Β.Ε.Α.

Σύντομο Ιστορικό

Η INNO-LAN-D συστήθηκε το έτος 2002. Σκοπός της ίδρυσής της  ήταν είναι η δημιουργία μίας ευέλικτης δομής παροχής εξειδικευμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον χώρο της διαχείρισης προγραμμάτων, των ερευνών, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με έμφαση στην Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση.
Οι ιδρυτές της είναι καταχωρημένα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και διαθέτουν άδεια άσκησης του Οικονομικού επαγγέλματος.
Τα ιδρυτικά μέλη της - μέτοχοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές (πλην των βασικών οικονομικών) σε Ευρωπαϊκά θέματα, Αγροτικής Οικονομίας, Χρηματοοικονομικό Management, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διοικητικών Επιστημών. Διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την επιχειρηματική της δραστηριότητα (επιχειρήσεις – εταιρείες), στην εκπόνηση και αξιολόγηση οικονομοτεχνικών μελετών, στη συμβουλευτική υποστήριξη εθνικών, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων καθώς και στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διδασκαλίας σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προϊόντα

Η εταιρεία επικεντρώνει την συμβουλευτική του υποστήριξη σε Οργανισμούς του Δημοσίου και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, στις Περιφέρειες, στους Ο.Τ.Α., την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στις Δημοτικές και Νομαρχιακές Επιχειρήσεις, σε Αναπτυξιακές Εταιρείες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σε Συνεταιρισμούς και, γενικότερα, προς τους περιφερειακούς και τοπικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς της χώρας.
 
Η υποστήριξη που παρέχει περιλαμβάνει παροχή συμβουλών σε οικονομικά, τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα, οργάνωσης και μηχανοργάνωσης, ίδρυσης, επέκτασης και συγχώνευσης επιχειρήσεων, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (Business – Plans), κατάρτισης αναπτυξιακών προγραμμάτων, αναζήτησης επενδυτικών ευκαιριών (Investment Opportunities), αξιολόγησης προγραμμάτων και επενδύσεων, εκπόνησης στρατηγικών και κλαδικών μελετών, καθώς και παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων.
 
Ειδικεύεται στην υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης και άλλων Φορέων στην ικανοποίηση των απαιτήσεων διαχειριστικής επάρκειας του ΕΣΠΑ, προετοιμασίας των ΟΤΑ και ΝΑ στην υποδοχή και λειτουργία του «Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Εργων»,  ενώ υποστηρίζει τους ΟΤΑ και άλλους Φορείς στην προετοιμασία τους για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο ISO 9001: 2000. Διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία αποτύπωσης διαδικασιών, διαχείρισης έργων, υποστήριξης αποφάσεων και ανάλυσης κινδύνων.
 
Οι υπηρεσίες της INNO-LAN-D παρέχονται παράλληλα προς το δημόσιο, τον κοινωνικό τομέα και σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως βασική αρχή της σύστασης της είναι η εφικτότητα των μελετών και των προγραμμάτων που καταρτίζει, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων με άμεση πρακτική εφαρμογή. Αυτό σε ένα βαθμό επιτυγχάνεται με την στενή συνεργασία των μελετητών με τους εκάστοτε φορείς ανάθεσης.
 
Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η εταιρεία με την συμμετοχή των στελεχών της στην εκπόνηση και διαχείριση πλήθους Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων αλλά και εξειδικευμένων μελετών, έχει αποκομίσει σημαντικότατη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας.
 
Η INNO-LAN-D συνεργάζεται κατά περίπτωση με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Η διεπιστημονική συγκρότηση της Εταιρείας βοηθά στην σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων.
 
Η εταιρεία έχει εκπονήσει σειρά μελετών για την ένταξη έργων στο Γ’ Κ.Π.Σ και στο ΕΣΠΑ. Τα μέλη και οι συνεργάτες της είναι εξοικειωμένοι με το κανονιστικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις διαχείρισης τόσο του Γ΄ Κ.Π.Σ. όσο και των Συστημάτων  Διαχείρισης (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα στελέχη της Εταιρείας ενεπλάκησαν ενεργά με το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ συμμετείχαν σε ομάδες για την αναπροσαρμογή του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Πως δουλεύουμε?

 

how we work

  • Tweets

Please add WIDGET ID!! (Reconfigure the HG Live Social Module's settings.)